Kurikulum
Distribusi Mata Kuliah Prodi Hukum Pidana Islam                
SEMESTER I                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Pancasila  2              
2 Bahasa Indonesia 2              
3 Sejarah Peradaban Islam 2              
4 Bahasa Arab  2              
5 Al-Qur’an 2              
6 Hadis 2              
7 Komputer 2              
8 Akhlak Tasawuf 2              
9 Fiqh dan Ushul Fiqh 2              
10 Metode Studi Islam 2              
  Jumlah 20              
                   
  SEMESTER II                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Bahasa Inggris 2              
2 Tafsir Ahkam 2              
3 Hadis Ahkam 2              
4 Pengantar Fiqh Jinayah 2              
5 Teologi Islam 2              
6 Ushul Fiqh 2              
7 Pengantar Ilmu Hukum 2              
8 Hukum Perkawinan Islam (Fiqh Munakahat) 2              
9 Hukum Waris Islam (Fiqh Mawaris) 2              
10 Antropologi dan Sosiologi Hukum 2              
  Jumlah 20              
                   
                   
SEMESTER III                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Hukum Tata Negara 2              
2 Hukum Perdata 2              
3 Hukum Pidana 2              
4 Qawaid Fiqhiyah 2              
5 Fiqh Siyasah 2              
6 Hukum Pidana Islam I (Qishash dan Diyat)  2              
7 Sejarah Sosial Hukum Islam (Tarikh Tasyri’)  2              
8 Metode Penelitian Hukum 2              
9 Tehnik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 2              
10 Filsafat Ilmu 2              
11 Qiraatul Kutub -              
  Jumlah 20              
                   
SEMESTER IV                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Filsafat Hukum 2              
2 Kewirausahaan 2              
3 Hukum Acara Perdata 2              
4 Hukum Acara Pidana 2              
5 Hukum Pidana Lanjutan 2              
6 Ilmu Falaq 2              
7 Hukum Pidana dalam Yurisprudensi 2              
8 Politik Hukum Pidana 2              
9 Hukum Pidana Islam II 2              
10 Hukum Administrasi Negara (HAN) 2              
11 Qiraatul Kutub II -              
  Jumlah 20              
SEMESTER V                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Hukum Acara Peradilan Agama 2              
2 Metodologi Penelitian Jinayah 2              
3 Hukum Pidana Islam III 2              
4 Tafsir Ahkam Jinayah 2              
5 Hadis Ahkam Jinayah  2              
6 Hukum Pidana Lingkungan 2              
7 Kriminologi 2              
8 Perbandingan Hukum Pidana 2              
9 Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara 2              
10 Hukum Panitensier 2              
11    Qiraatul Kutub  III -              
  Jumlah 20              
                   
SEMESTER VI                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Fiqh Kontemporer 2              
2 Tindak Pidana Narkotika 2              
3 Tindak Pidana Militer 2              
4 Tindak Pidana Korupsi 2              
5 Victimologi 2              
6 Hukum Pidana Internasional 2              
7 Bantuan Hukum 2              
8 Hukum Pembuktian 2              
9 Hukum dan Hak Azazi Manusia (HAM) 2              
10 Hukum Ketenagakerjaan 2              
11 Qiraatul Kutub IV -              
  Jumlah 20              
                   
SEMESTER VII                
NO. MATA KULIAH SKS              
-1 -2 -3              
1 Tindak Pidana ITE 2              
2 Hukum Arbitrase 2              
3 Keadvokatan 2              
4 Perlindungan Saksi dan Korban 2              
5 Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan 2              
6 Pendidikan Klinis Hukum 2              
7 Tindak Pidana Pencucian Uang 2              
8 Etika Profesi Hukum 2              
9 Mata Kuliah Pilihan (Lihat Mata Kuliah Pilihan) 2              
  Jumlah 18              
                   
                   
SEMESTER VIII                
NO KODE MATA KULIAH SKS            
1 MBB INS 729 KKN 4            
2 MKB INS 730 Skripsi 6            
Jumlah 10            
                   
Mata Kuliah Pilihan                
NO MATA KULIAH SKS              
1 Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2              
2 Bank dan LKS 2              
3 Cyber Crime Law 2              
4 Hukum Panitensier (Panitensierrecht) 2              
5 Politik Hukum di Indonesia 2              
6 Kapita Selekta HukumPidana islam 2              
7 Bahasa Belanda Hukum 2              
8 Tindak Pidana Kelautan 2              
9 Victimologi 2              
                   
REKAPITULASI                
SMT I II III IV V VI VII VIII JLH SKS
Bobot 20 20 20 20 20 20 20 10 150